Creek and Wildflowers

Creek and Wildflowers

Wildflowers thrive along a rushing Rocky Mountain creek.